Smaltované nádrže a jímky

Prohlídky nádrží

Vodní zkoušky

Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Pravidelné kontroly a zkoušky těsnosti u skladovacích nádrží tekutin jsou předepsané zákonnou normou. V tomto směru nabízíme kompletní služby. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.

Revize a kontroly

Revize a vodní zkoušky 01

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky nádrží montovaných ze smaltovaných plechů a dalších technických zařízení potřebných pro provoz nádrží. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce nádrží nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně. Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let. V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna proto je nutné provést revizi nádrží pro zjištění stavu.

Dodržování revizních prohlídek nádrží

Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola šroubované nádrže.

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Tato norma nahrazuje ustanovení o kontrole a údržbě ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvedených ve zrušené ČSN 73 2601 z roku 1988 [1], která nejsou obsažena v evropské normě ČSN EN 1090-2+A1 [6], která problematiku kontroly a údržby neřeší. Norma klade důraz na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí. Norma předepisuje intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 - Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky) se běžná prohlídka se provádí 1krát za 5 let, podrobná prohlídka nejméně 1krát za 10 let. Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost nádrží určených pro skladování. Zkoušky těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) se týkají každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (tj. zařízení s kapalnými závadnými látkami 1000 a více L) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (blíže § 2 písm. c) vyhlášky 450/2005 Sb.).

Odborné prohlídky nádrží

Odborné prohlídky nádrží

U smaltovaných nádrží typu VÍTKOVICE byla výrobcem garantována životnost 20 let, po uplynutí této doby je další používání nádrží podmíněno provedením kompletní, odborné prohlídky. Naše firma zajišťuje tyto odborné prohlídky, revize a následné opravy těchto nádrží. Máme vypracovány potřebné technologické postupy a dokumenty splňující všechny současné normy a předpisy, kterými se řídíme.

Prováděním pravidelných, odborných prohlídek smaltovaných nádrží předejdete navýšení nákladů při následných opravách. Při osobní prohlídce našeho revizního technika Vás seznámíme s nejčastějšími příčinami vzniku závad na nádržích typu Vítkovice

Příčiny netěsnosti nádrží

Příčiny netěsnosti nádrží

Jednou z hlavních příčin netěsnosti je odlupující se tmel na vnitřní straně nádrže. Včasným odstraněním těchto netěsností můžete předejít katastrofálním důsledkům a správně zvolenou opravou minimalizujete následné náklady na případnou renovaci.

 

Plechy jsou po celém povrchu chráněny smaltem, hrany plechů bohužel ne, a proto je třeba vnitřní hrany plechů ochránit speciální silikonovou vrstvou. Životnost silikonových tmelů využívaných v 80 letech byla 20 let a byla stanovena téměř přesně. Bohužel tyto tmely stářím ztratily svou přilnavost a silikonová vrstva se začala loupat. Toto umožnilo uskladňovanému médiu narušit kvalitu plechů pomocí rychle se šířící koroze. Přílišná koroze velmi negativně ovlivňuje těsnost a následně statiku celé smaltované nádrže.

 

Současné normy předepisují předimenzovanější konstrukční prvky smaltovaných nádrží, a proto se těmito platnými normami beze zbytku řídíme při opravách.

 

Z výše jmenovaného vyplývá, že je nutné při opravě vyměnit i všechny poškozené šrouby, které byly dříve opatřeny pryžovou půlkulatou hlavou. Tyto jsou nahrazeny pevnostní šrouby DIN 8,8 které mají hlavu potaženou plastem a na rozdíl od původních šroubů odolávají slunečnímu záření a agresivním látkám. Správný počet vyměňovaných šroubů musí být navržen s ohledem na statiku celé smaltované nádrže.